• 1587987264-Incepe depunerea proiectelor pe apelul POR 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- 4 MAI 2020

Incepe depunerea proiectelor pe apelul POR 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor- 4 MAI 2020

Pe 2 martie 2020 a fost anunțată lansarea apelului POR (2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor) dedicat investițiilor IMM-urilor în regiunile Sud-Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, cu un buget disponibil total de 84,58 milioane euro.

Începând din 4 mai, proiectele pot fi depuse, prin intermediul aplicației MySMIS, termenul limită fiind 4 iunie 2020!

Pot aplica pentru finanțare societățile ce se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

 

Beneficiari eligibili

· Microîntreprindere

· IMM

Obiectiv specific

OS 2.2 Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC

 

Solicitanți eligibili:

· societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Criterii de eligibilitate:

· Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

· Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

· Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

 

Tipuri de investiții eligibile

· Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis și/sau a investițiilor finanțabile prin ajutor de stat regional în active necorporale.

 

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

Investiții în active corporale

· lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

· achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

· achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Investiții în active necorporale:

· brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;

· investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor / produselor proprii ale solicitantului.

· Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

· Certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat;

· Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate;

· Investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

· Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire / extindere / dotare cu active corporale a spațiilor de producție / prestări de servicii.

 

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional sunt eligibile doar dacă constituie o investiție inițială, în sensul normelor ajutorului de stat regional, detaliate în cadrul secțiunii 2.7.1 din Ghidul Solicitantului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.

 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea financiară este de 84,58 milioane euro (contribuția FEDR și Buget de stat), împărțită pe regiuni astfel:

· Regiunea Sud-Est: 27,94 milioane euro;

· Regiunea Sud-Munteania: 38,67 milioane euro;

· Regiunea Sud-Vest Oltenia: 17,97 milioane euro.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de:

· minimum 200.000 euro;

· maximum 1 milion euro.

Ajutorul regional se acordă în limita intensităților (procentelor) maxime aprobate de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020:

· pentru întreprinderi mijlocii: 60%;

· pentru întreprinderi mici și microîntreprinderi: 70%.

Ajutorul de minimis acordat ia forma finanțării nerambursabile și se supune prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (Regulamentul de minimis). În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis (componenta de minimis).

 

Alte informații relevante

Locul de implementare a proiectului trebuie să fie situat:

· în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri;

· în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.

Nu sunt eligibile investițiile localizate pe teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunile de dezvoltare Nord Est, Vest, Nord Vest, Centru, București Ilfov.

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC.

Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația de angajament) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

Solicita mai multe informatii consultantilor nostri, accesand sectiunea CONTACT: https://frontierconsulting.ro/contact

Scrie un comentariu

Clienti si parteneri